Jesteś tutaj

Strona główna

Postanowienia ogólne:

 • Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.
 • Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne
 • Z wypożyczalni mają prawo korzystać obywatele zamieszkali na terenie Polski.
 • Przy zapisie do Wypożyczalni zgłaszający się powinien:
  - okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
  - złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu
 • Czytelni k  zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły.
 • Biblioteka ma prawo pobierać kaucję za wypożyczone książki  i inne materiały biblioteczne w następującym przypadku:
  - jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu szamotulskiego  
  - kaucja w zryczałtowanej wysokości 25,00 zł za każdy wypożyczony wolumin.
 • Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nieodebrana kaucja staje się własnością Biblioteki przeznaczoną na jej cele statutowe.
 • Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów.
 • Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 5 książek.
 • Książki wypożycza się na okres 4 tygodni.
 • Biblioteka może na prośbę czytelnika przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 • Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 • W razie braku książki Biblioteka na prośbę czytelnika sprowadza książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 • Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonej książki i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 • Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone
  z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 • Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną Bibliotece.
 • Za przetrzymywanie książek ponad termin zawarty w punkcie 10. Biblioteka pobiera 0,05 zł opłaty od woluminu za każdy dzień ponadregulaminowy okres wypożyczenia.
 • Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty.
 • Jeśli czytelnik mimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu książek i uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Postanowienia końcowe:

 • Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub pisemnie do Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły.
 • Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być tymczasowo, a w szczególności w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora BPMiG Szamotuły