Jesteś tutaj

Strona główna

§1

 • W Oddziale dla Dzieci znajduje się  Czytelnia komputerowa Ikonka z dostępem do Internetu.
 • Z komputerów mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy czytelnicy w godzinach pracy Biblioteki.
 • Korzystanie z komputerów jest możliwe po otrzymaniu zgody bibliotekarza i wpisaniu się do zeszytu czytelni.

§2

 • Stanowiska komputerowe w Bibliotece służą do celów edukacyjnych lub dla osób poszukujących pracy.
 • Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

§3

 •  Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie można wykorzystywać komputera do gier oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z poczty elektronicznej lub innych programów i usług służących komunikacji, korzystania ze stron aukcyjnych oraz przegrywania i odtwarzania informacji z własnych nośników.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 • Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 • Użytkownicy komputerów nie powinni zapisywać w folderze Moje dokumenty lub na Pulpicie swoich prywatnych danych i wszelkich informacji. Jeżeli takie informacje jednak zostaną wpisane bibliotekarz nie bierze odpowiedzialności za ich zmianę lub wykasowanie.

§4

 • Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy użytkownikowi w korzystaniu z usług  komputerowych, chyba że,  aktualnie dysponuje czasem.

 §5

 • Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.
 •  Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba / w wyjątkowych przypadkach 2 osoby.
 • Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą  w kwocie 0,20 zł za arkusz A4 lub 0,40 zł za arkusz A3.

§6

 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 • Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 • Nie stosowanie się do w/w punktów REGULAMINU spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.